Ερμηνεία του ύπνου «Wall Stone»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Σταθείτε πίσω από αυτό - θα εξασφαλίσει τη συνοχή του σεβασμού;

Μετάβαση από τον τοίχο - επικίνδυνα εμπόδια;

Πολύ πριν από σένα τοίχους - δεν έχουν τα είδη του στόχου;

Ανεβείτε στον τοίχο - το στόχο;

Κάνοντας τον τοίχο - μέσα από τη δική τους υπαιτιότητα, θα είναι αποτυχία;

Θεωρείται ως πτώση - κίνδυνο για εσάς και την οικογένειά σας