Ερμηνεία του ύπνου «Άγιοι»

Ερμηνεία ονείρου Μις Hasse

Βλέπε - επιτευχθούν μεγάλα οφέλη;

Προσευχή αγίων - θα λάβουν μέρος στην θρησκευτική τελετή