Ερμηνεία του ύπνου «Ψάρια»

Σεληνιακή βιβλίο Dream

σετ - μεγάλο κέρδος;

Big Fish - συκοφαντία;

Βραστό ψάρι είναι - απώλεια